Baletní mládí 2016

Kompletní výsledky soutěže

 

výsledky po kategoriích

umístění jednotlivých škol

konkurence v kategoriích

Baletní škola BcA. Jána Nemce vyhlašuje

pro žáky ZUŠ, baletních škol a studií, amatérské soubory a jednotlivce

9. ročník amatérské soutěže v klasickém tanci

Baletní mládí 2016

Praha – Žižkov

KC hotelu Olšanka,

22. 10. 2016 a 23. 10. 2016

Soutěž je určena pro tanečníky od 4 let*), horní věková hranice není omezena. Tanečníci, kteří se připravují na profesionální dráhu v baletních učilištích, tanečních konzervatořích apod., se soutěže zúčastnit nemohou.

Soutěžní kategorie*)

o 0. kategorie 4 – 6 let (datum narození 23. 10. 2009 – 22. 10. 2012) – pouze sóla

o I. kategorie 7 – 9 let (datum narození 23. 10. 2006 – 22. 10. 2009 sóla, – 22. 10. 2012 duety, tria, skupiny)

o II. kategorie 10 – 11 let (datum narození 23. 10. 2004 – 22. 10. 2006)

o III. kategorie 12 – 13 let (datum narození 23. 10. 2002 – 22. 10. 2004)

o IV. kategorie 14 – 16 let (datum narození 24. 10. 1999 – 23. 10. 2002)

o V. kategorie 17 – 19 let (datum narození 24. 10. 1996 – 23. 10. 1999)

o VI. kategorie od 20 let (datum narození do 23. 10. 1996)

Podkategorie

o A – sóla

o B – duety, tria

o C – skupiny 4 a více tanečníků

Podmínky soutěže

o V přihlášených choreografiích musí převažovat klasické baletní prvky nad ostatními tanečními technikami.

o Délka soutěžního čísla nesmí přesahovat 5 minut.

o Rozměry jeviště 10 x 10 m, baletizol.

o Světelné ani jiné efekty nejsou povoleny.

o V podkategoriích A a B nemůže vystoupit stejný soutěžící**) ve více choreografiích v jedné kategorii.

o V podkategorii C může vystoupit max. 60% stejných soutěžících**) ve více choreografiích v jedné kategorii***).

o Pořadí čísel v jednotlivých kategoriích je stanoveno podle věku soutěžících. V podkategorii C bude podle možností pořadí čísel upravenos ohledem na vystoupení stejných soutěžících ve více choreografiích.

o Dozor nad žáky zajišťuje dle vyhlášky MŠMT 285/2003 Sb. vysílající škola, a to v dohodě s organizátorem soutěže. Pedagogičtí pracovníci pověření dozorem nad žáky zabezpečují dozor po celou dobu účasti a pohybu žáků v místě konání soutěže.

o Náklady spojené s cestou, ubytováním a stravováním pořadatel nehradí ani nezajišťuje.

Hodnocení

o Odborná porota hodnotí technické předpoklady, obtížnost choreografie, technické provedení a umělecké provedení (jevištní projev).

o V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo a čestná uznání. Navíc může porota udělit zvláštní cenu.

o V nedostatečně obsazených kategoriích bude ocenění jednotlivých čísel určeno porotou podle počtu dosažených bodů.

o Při výrazných věkových odchylkách ve skupinách a výrazném vlivu starších tanečníků na výkon skupiny může porota snížit celkové bodové hodnocení.

Startovné

Základní startovné 300,- Kč za každého přihlášeného soutěžícího bez ohledu na počet choreografií, ve kterých vystoupí

+ 200,- Kč za každého soutěžícího v každé choreografii v podkategoriích A a B

+ 100,- Kč za každého soutěžícího v každé choreografii v podkategorii C

Startovné se hradí v hotovosti na místě při registraci.

Uzávěrka přihlášek je 30. 9. 2016

Přijaty budou pouze přihlášky řádně vyplněné ve formuláři na stránkách www.baletnisouteze.cz

Hudba se bude ukládat přímo prostřednictvím webu www.baletnisouteze.cz tak, jako v předešlém ročníku.

Termín pro uložení hudby je 10. 10. 2016

Soutěž proběhne v sobotu 22.10. 2016 (0., I., II. a III. kategorie) a v neděli 23.10. 2016 (IV., V. a VI. kategorie)
v Kongresovém centru hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3 – Žižkov.

Pořadatelem soutěže je Baletní škola BcA. Jána Nemce, Táboritská 23, 130 00 Praha 3 – Žižkov; +420 603 326 720, SBSNemec@o2active.cz

Další informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách www.baletnisouteze.cz a www.baletniskola.cz

*) Rozhodující pro zařazení do jednotlivých kategorií je věk ke dni soutěže, pro dueta a skupiny průměr věku soutěžících v čísle v den soutěže bez zaokrouhlování. Při registraci může být požadován doklad k ověření věku soutěžících (občanský průkaz, pas, tramvajenka, žákovská průkazka apod.).

**) Platí i pro soutěžící přihlášené pod hlavičkou různých škol.

***) Přípustný počet shodných soutěžících se vypočítává vždy z choreografie s nižším počtem přihlášených soutěžících. Bližší vysvětlení viz F.A.Q.