Baletní mládí 2019

kompletní výsledky soutěže

 
 
 
 
 

několik čísel

 
 
 
 
 

.

Baletní škola BcA. Jána Nemce vyhlašuje

pro žáky ZUŠ, tanečních škol a studií,

amatérské soubory a jednotlivce

12. ročník amatérské soutěže

v klasickém a moderním tanci

Baletní mládí2019

Praha – Žižkov

KC hotelu Olšanka, 19. a 20. 10. 2019

Soutěž v klasickém tanci je určena pro tanečníky od 4 let a soutěž v moderním tanci pro tanečníky od 12 ti let**). Horní věková hranice není omezena. Tanečníci, kteří se připravují na profesionální dráhu v baletních učilištích, tanečních konzervatořích apod., se soutěže zúčastnit nemohou.

Soutěžní kategorie*)

o    0. kategorie             4 – 7 let                  (datum narození 21. 10. 2012 – 20. 10. 2015) – pouze sóla

o    1. kategorie             7 – 9 let                  (datum narození 21. 10. 2009 – 20. 10. 2012)

o    2. kategorie             10 – 11 let             (datum narození 21. 10. 2007 – 20. 10. 2009)

o    3. kategorie             12 – 13 let             (datum narození 21. 10. 2005 – 20. 10. 2007) **)

o    4. kategorie             14 – 16 let             (datum narození 21. 10. 2002 – 20. 10. 2005)

o    5. kategorie             17 – 19 let             (datum narození 21. 10. 1999 – 20. 10. 2002)

o    6. kategorie             od 20 let                (datum narození před 21. 10. 1999)

Podkategorie

   klasický tanec

o    A – sóla

o    B – duety, tria

o    C – skupiny 4 a více tanečníků

moderní tanec

o    D – sólo (3. – 6. kategorie)

o    E – 2 až 3 tanečníci (3. – 6. kategorie)

o    F – skupiny 4 a více tanečníků (3. – 6. kategorie)

Podmínky soutěže

o    V choreografiích přihlášených do soutěže v klasickém tanci musí převažovat klasické baletní prvky nad ostatními tanečními technikami.

o    V choreografiích přihlášených do soutěže v moderním tanci nejsou přípustné čistě rytmické tance typu Hip hop, mažoretky apod. a akrobatické prvky

o     Délka soutěžního čísla nesmí přesahovat 4 minuty.

o  V případě velkého počtu přihlášených soutěžních čísel může pořadatel vyzvat jednotlivé školy k omezení počtu svých soutěžních čísel.

o     Rozměry jeviště 10 x 10 m, baletizol.

o     Světelné ani jiné efekty nejsou povoleny.

o   V podkategoriích A, B, D a E nemůže vystoupit stejný soutěžící+) ve více choreografiích v jedné kategorii.

o    V podkategorii C a F může vystoupit max. 60% stejných soutěžících+) ve více choreografiích v jedné kategorii. Přípustný počet shodných soutěžících se vypočítává vždy z choreografie s nižším počtem přihlášených soutěžících.

o    Pořadí čísel v jednotlivých kategoriích je stanoveno podle věku soutěžících. V podkategorii C a F bude podle možností pořadí čísel upraveno s ohledem na vystoupení stejných soutěžících ve více choreografiích.

o    Při malém počtu soutěžících v 5. a 6. věkové kategorii může pořadatel tyto kategorie sloučit

o    Soutěžící a pedagogický doprovod (max. 1 dospělá osoba na 15 soutěžících do 18 ti let) mají vstup do soutěžního sálu zdarma.

o    Náklady spojené s cestou, ubytováním a stravováním pořadatel nehradí ani nezajišťuje.

o    Dozor nad žáky zajišťuje po celou dobu konání a ve všech prostorách v místě konání soutěže vysílající škola.

Hodnocení

o Odborná porota hodnotí technické předpoklady, obtížnost choreografie, technické provedení a umělecké provedení (jevištní projev).

o    V každé kategorii bude vyhlášeno 1., 2. a 3. místo a čestná uznání. Navíc může porota udělit zvláštní cenu.

o    V nedostatečně obsazených kategoriích bude ocenění jednotlivých čísel určeno porotou podle počtu dosažených bodů.

o  Při výrazných věkových odchylkách ve skupinách a výrazném vlivu starších tanečníků na výkon skupiny může porota snížit celkové bodové hodnocení.


Startovné

o    Základní startovné 400,- Kč za každého přihlášeného soutěžícího bez ohledu na počet choreografií, ve kterých vystoupí

o    + 200,- Kč za každého soutěžícího v každé choreografii v podkategoriích A, B, D a E

o    + 100,- Kč za každého soutěžícího v každé choreografii v podkategorii C a F

Startovné hradí v hotovosti na místě při registraci vždy společně za všechny soutěžící přihlášené pod hlavičkou školy.

Základní startovné hradí každý soutěžící pouze 1x, pořadatel soutěže však neodpovídá při výpočtu startovného za kontrolu duplicit. Soutěžící přihlášený současně pod hlavičkou více škol může prostřednictvím odpovědné osoby (zástupce školy) nejpozději k termínu uzávěrky přihlášek požádat o prominutí základního startovného u ostatních škol.

 

Soutěž proběhne v Kongresovém centru hotelu Olšanka, Táboritská 23, Praha 3 – Žižkov

v sobotu 19. 10. 2018 – klasický balet kategorie 0, 1, 2 a 3

a v neděli 20. 10. 2019 – klasický balet kategorie 4, 5 a 6 a moderní tanec kategorie 3 až 6

 

Harmonogram soutěže bude zveřejněn po uzávěrce přihlášek.

 

Uzávěrka přihlášek je 9. 10. 2019.

 

Přijaty budou pouze přihlášky řádně vyplněné v aplikaci na stránkách prihlasky.baletnisouteze.cz

Hudbu je třeba vložit prostřednictvím aplikace prihlasky.baletnisouteze.cz stejně, jako v předešlých ročnících. Správnost verze, kvalitu uložené hudby a přiřazení k soutěžnímu číslu je možné zkontrolovat přímo v aplikaci. V průběhu soutěže nebude další kontrola nebo změna hudby možná.

Termín pro uložení hudby je 15. 10. 2019.

Pořadatelem soutěže je Baletní škola BcA. Jána Nemce, Táboritská 23, 130 00 Praha 3 – Žižkov;
+420 603 326 720, SBSNemec@o2active.cz

V souvislosti se směrnicí GDPR si dovolujeme informovat zástupce škol,
že osobní údaje soutěžících jsou shromažďovány ve struktuře

Jméno/Příjmení/datum_narození/vysílající_škola

a to výhradně pro potřeby pořádání soutěže.

Zároveň upozorňujeme, že bez zadání těchto údajů do systému
není možné soutěžící přihlásit.

Osobní údaje včetně data narození jsou zpracovány pouze systémem, který automaticky generuje rozlosování soutěžních čísel do jednotlivých kategorií, a dále jsou k dispozici pouze oprávněnému zástupci vysílající školy pro kontrolu správnosti údajů u přihlášených soutěžních čísel.

Jméno a příjmení soutěžícího bez uvedení data narození bude publikováno v elektronické podobě průběhu soutěže v seznamu přihlášených soutěžních čísel a v tištěné podobě v Programu soutěže a ve Výsledkové listině.

Za zajištění souhlasu soutěžících resp. jejich zákonných zástupců s použitím osobních údajů v uvedeném rozsahu odpovídá vysílající škola a vyplněním těchto údajů do přihlášky vyslovení tohoto souhlasu potvrzuje.

V případě, že nesouhlasíte s uvedením jmen soutěžících v tištěných materiálech,
sdělte tuto skutečnost písemně/mailem nejpozději do 14. 10. 2019 pořadateli soutěže.

Pořadatel soutěže nezajišťuje oficiální obrazový záznam z průběhu soutěže
a neodpovídá za použití záznamů pořízených soukromými osobami.

Další informace budou průběžně zveřejňovány na stránkách www.baletnisouteze.cz a www.baletniskola.cz

*) Rozhodující pro zařazení do jednotlivých kategorií je věk ke dni soutěže, pro dueta a skupiny průměr věku soutěžících v čísle v den soutěže bez zaokrouhlování. Při registraci může být požadován doklad k ověření věku soutěžících (občanský průkaz, pas, tramvajenka, žákovská průkazka apod.).

**) Do podkategorií D, E a F – moderní tanec je možné do věkové kategorie III přihlásit i mladší soutěžící (od 10 ti let), při hodnocení však nebude jejich nižší věk nijak zohledněn.

+) Platí i pro soutěžící přihlášené pod hlavičkou různých škol.

++) Přípustný počet shodných soutěžících se vypočítává vždy z choreografie s nižším počtem přihlášených soutěžících. Bližší vysvětlení viz F.A.Q.